Thứ tư, 25/11/2020
Translate
Tìm kiếm
T?p chí ?i?n t? Vietnet24h, c? quan ng?n lu?n c?a Hi?p h?i Doanh nghi?p ?i?n t? Vi?t Nam
Th?ng tin th?i ti?t

 Tri?n l?m Th??ng m?i Qu?c t? Chi?t Giang t?i Vi?t Nam 2020: v??t b?o t?o c? h?i giao th??ng cho doanh nghi?p!
 Vietnet24h - Lâ?n ?â?u tiên, mô hi?nh kê?t h??p gi??a gian ha?ng tr??c tuyê?n va? tr??c tiê?p ta?i Triê?n la?m th??ng ma?i Quô?c tê? Chiê?t Giang 2020 se? diê?n ra t?? nga?y 03-05/12/2020 ta?i Trung tâm Triê?n la?m SECC, Tp. Hô? Chi? Minh.

 
  TIN T?C N?I B?T
 

 Tri?n l?m Th??ng m?i Qu?c t? Chi?t Giang t?i Vi?t Nam 2020: v??t b?o t?o c? h?i giao th??ng cho doanh nghi?p!

 

 To? ?àm t?ng c??ng k?t n?i chu?i cung ?ng ngành ?i?n t? Vi?t Nam

 

 Di?n ?àn ?a ph??ng Samsung (MSF) s?p di?n ra t?i Hà N?i

 

 TRIê?N LA?M QU??C Tê? SA?N PH??M NGU? KIM & DU?NG CU? C??M TAY 2020

 

 C? h?i ti?p c?n và giao th??ng v?i hàng tr?m doanh nghi?p Nh?t B?n

 

 H?i ch? giao th??ng ngành ch? t?o FBC Hà N?i l?n 3 (2020)

 

 M?c ?? s?n sàng cho C?ng nghi?p 4.0 c?a nhà s?n xu?t

 

 C? h?i giao th??ng, k?t n?i tr?c tuy?n

 

 H?i th?o tr?c tuy?n: Nh?ng quy ??nh m?i nh?t dành cho s?n ph?m ?i?n ?i?n t? vào th? tr??ng Chau ?u, M? và Canada

 

 Thu? m??i tham d??: To?a ?a?m Sa?ng kiê?n Doanh nghi??p 2020

       Tin t?c và s? ki?n
Hi?n th?c hóa s?n xu?t th?ng minh trong ngành C?ng nghi?p ?i?n t?: C? h?i nào cho th? tr??ng Vi?t Nam?

Vietnet24h - Hãy tham d? To? ?àm tr?c tuy?n "Hi?n th?c hóa S?n xu?t thông minh trong ngành Công nghi?p ?i?n t?: C? h?i nào cho th? tr??ng Vi?t Nam?" vào ngày 29 tháng 9 n?m 2020.

id_1782 (#14) C?ng b? gi?i th??ng “S?n ph?m C?ng ngh? s? Make in Vietnam 2020”. - 20/08/2020
id_1779 (#17) Phát ??ng Gi?i th??ng S?n ph?m c?ng ngh? s? Make in Vietnam - 20/08/2020
id_1776 (#9) Kh?o sát Doanh Nghi?p - 13/08/2020
       Doanh nghi?p h?i viên VEIA
S? ki?n K?t n?i doanh nghi?p 2020

Trong khuôn kh? “ Ch??ng trình H? tr?  t? v?n doanh nghi?p CNHT Vi?t Nam tr? thành nhà cung ?ng trong chu?i s?n xu?t c? khí, ô tô, ?i?n t?” do Trung tâm Phát tri?n Công nghi?p H? tr? (IDC), ph?i h?p v?i IFC (T? ch?c tài chính qu?c t?) và ILO (T? ch?c lao ??ng qu?c t?) th?c hi?n, chúng tôi trân tr?ng kính m?i Quý hi?p h?i và các doanh nghi?p thành viên tham d? s? ki?n: H?i th?o K?t n?i Doanh nghi?p Công nghi?p ô tô, ?i?n t?, c? khí n?m 2020.
Xem ch??ng trình d? ki?n t?i ?ây.

id_1782 (#14) TH?NG CáO BáO CHí: L? KHáNH THàNH D? áN NGHIêN C?U, S?N XU?T Và L?P RáP THI?T B? ?I?N T? C?NG NGH? CAO SMT - 19/10/2020
id_1779 (#17) Ra m?t h? th?ng gi?i pháp c?ng ngh? th?ng minh ?i?n Quang Smart th? h? th? hai - 06/10/2020
id_1776 (#9) C?ng ty CP bóng ?èn ?i?n Quang: Chung tay cùng ?à N?ng ch?ng d?ch Covid-19 - 11/08/2020
       Xúc ti?n th??ng m?i
Th? m?i tham d? Tri?n L?m:

Kính g?i: Quý Doanh nghi?p

Hi?p h?i Doanh nghi?p ?i?n t? Vi?t Nam ph?i h?p v?i Hi?p h?i Ph?n m?m và D?ch v? CNTT Vi?t Nam (VINASA)

. Trong ch??ng trình Ngày Chuy?n ??i s? Vi?t Nam (Vietnam DX Day) 2020 v?i các ho?t ??ng nh? sau: nh?m thúc ??y chuy?n ??i s? cho các doanh nghi?p s?n xu?t trong ngành ?i?n t?, v?i n?i dung nh? sau:
Xem danh sách h? s? tài tr? t?i ?ây.
Xem ch??ng trình tri?n lãm t?i ?ây.
Xem ch??ng trình chuyên ?? t?i ?ây.
id_1782 (#14) Th?ng tin tuy?n d?ng c?a DM Vina Co., Ltd - 19/06/2020
id_1779 (#17) Giao th??ng Tr??c tuyê?n v??i 52 nha? Sa?n xua?t trong nga?nh Viê?t liê?u Xay d??ng - Hê? th??ng HVAC - 09/06/2020
id_1776 (#9) Th?ng tin tuy?n d?ng c?a DM Vina Co., Ltd - 01/06/2020
       Th? gi?i c?ng ngh?
S? bùng n? và thách th?c trong b?o m?t ?ng d?ng ngan hàng di ??ng

??n v? b?o m?t cho ?ng d?ng Samsung Pay, t?p ?oàn SSQGlobal v?a ph?i h?p v?i C?c CNTT - Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam ra m?t gi?i pháp DxShield t?i th? tr??ng Vi?t Nam, h?a h?n cung c?p cho các ngân hàng và t? ch?c tài chính trong n??c m?t môi tr??ng giao d?ch an toàn trên n?n t?ng ?ng d?ng di ??ng Android - v?n là m?t n?n t?ng ti?m ?n nhi?u l? h?ng và r?i ro an ninh m?ng.

id_1782 (#14) Windows Server 2016 và System Center 2016 ra m?t th? tr??ng Vi?t Nam - 11/11/2016
id_1779 (#17) Apple ?ang th? nghi?m m?t phiên b?n iMessage cho Android - 26/10/2016
id_1776 (#9) Ch? nhà hàng, quán cafe qu?n ly ho?t ??ng thu ngan d? dàng v?i ?ng d?ng CUKCUK.VN - 26/07/2016
       V?n b?n pháp quy
Th?ng t? s? 38/2018/TT-BTC

Thông t? s? 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 c?a B? Tài chính quy ??nh v? xác ??nh xu?t x? hàng hóa xu?t kh?u, nh?p kh?u

id_1782 (#14) Ban hành quy ??nh m?i v? ?i?u ki?n kinh doanh s?n ph?m, d?ch v? th?ng tin m?ng - 17/08/2016
id_1779 (#17) V?n b?n pháp quy v? CT XTTM qu?c gia - 15/05/2012
id_1776 (#9) Gi?i thi?u C?ng ??c CIGS - C?ng ??c Viên c?a Liên h?p qu?c v? h?p ??ng mua bán hàng hóa qu?c t? - 11/05/2012
       X? h?i ?i?n t?-th?ng tin
5 n?m, Vi?t Nam t?ng 11 b?c v? phát tri?n Chính ph? ?i?n t?

Theo x?p h?ng c?a Liên h?p qu?c, trong 5 n?m qua, qua 3 k? ?ánh giá, Ch? s? phát tri?n Chính ph? ?i?n t? c?a Vi?t Nam ?ã t?ng 11 b?c, ??a Vi?t Nam vào nhóm các n??c phát tri?n Chính ph? ?i?n t? ? m?c cao.

id_1782 (#14) Hà N?i: Gi?i quy?t th? t?c hành chính qua h? th?ng m?t c?a ?i?n t? dùng chung 3 c?p t? 17/11 - 14/11/2018
id_1779 (#17) Ti?p t?c ki?n ngh? gi?m thu? thu nh?p cá nhan cho nhan l?c c?ng ngh? cao - 19/04/2018
id_1776 (#9) TP.HCM: Ti?p nh?n máy tính c?, s?a ch?a ?? t?ng l?i ng??i có hoàn c?nh khó kh?n - 14/07/2017

HI?P H?I DOANH NGHI?P ?I?N T? VI?T NAM
Tr? s? chính: T?ng 11, Tòa nhà MIPEC TOWER 229 Tay S?n, ??ng ?a, Hà N?i.
Tel: (84-4) 39332845 Fax: (84-4) 39332846
Email: hiephoidientu@veia.org.vn, Website: m-marylou.com

.Designed by Intecom ( and )